"Audemus iura nostra defendere"

Adwokat

Paweł Niewiadomski

Blog

Czy spożywanie alkoholu na ostrołęckim wale jest wykroczeniem?

Co jakiś czas na łamach ostrołęckich portali internetowych pojawiają się pytania, czy też wątpliwości na temat możliwości spożywania alkoholu na ostrołęckim wale przeciwpowodziowym na odcinku od Nowego Mostu w kierunku mostu kolejowego. Pytanie to jest niewątpliwie słuszne zwłaszcza z punktu widzenia prawa wykroczeń. Zasadą jest bowiem, że spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym zgodnie z art. 431 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

O ile na odcinku od plaży miejskiej do nowego mostu gdzie przebiegają ulice Wioślarska i Spacerowa zakaz spożywania alkoholu wydaje się oczywisty, o tyle wątpliwości pojawiają się w przypadku spożywania alkoholu na odcinku od nowego mostu w kierunku mostu kolejowego. Pytania kierowane za pośrednictwem miejskich portali, chociażby do KMP w Ostrołęce, nie dawały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy spożywanie alkoholu na wale na tym odcinku jest wykroczeniem, czy też jest dozwolone. Mieszańcy Ostrołęki w sumie nie wiedzieli czy mają przyjmować ewentualny mandat karny, czy też odmówić jego przyjęcia. W tej mierze spekulacje niewątpliwie przerwało orzeczenie Sądu Rejonowego w Ostrołęce II Wydział Karny w sprawie o sygn. akt II W 824/12 z dnia 04 lipca 2013r., w którym Sąd uniewinnił trzech mężczyzn od zarzutu spożywania alkoholu na ostrołęckim wale przeciwpowodziowym. Sprawa dotyczyła to odcinku od Nowego Mostu w kierunku mostu kolejowego.

Aby wskazać na trafność powyższego orzeczenia należy rozpocząć od analizy przepisu art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 Nr 35 poz. 230 z późn. zm.). O ile ustęp 1 w/w artykułu wskazuje w dość oczywisty sposób zakaz spożywania alkoholu na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, w środkach i obiektach komunikacji publicznej, czy też w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych, to w omawianym przeze mnie przypadku znaczenie będzie miał ustęp 2a tego artykułu zgodnie z którym: "zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów".

I tutaj pojawia się oczywiście pytanie do jakiej kategorii powinno zakwalifikować się wał powodziowy, czy należałoby uznać, że jest to ulica, a może w dużym uproszczeniu, że jest to park. Wał przeciwpowodziowy jest niewątpliwie urządzeniem hydrotechnicznym, i nie może być za uznany za ulicę w rozumieniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Po pierwsze ustawa ta nie zawiera w swoim "słowniczku" definicji legalnej ulicy. Dlatego też w tym przypadku trzeba posiłkować się definicją zawartą w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych zgodnie z którą ulicą - jest droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Ostrołęki wał przeciwpowodziowy na omawianym przeze mnie odcinku jest oznaczony kategorią "inne" nie jest bowiem w nim ujęty i jest wyłączony z pod zabudowy z racji funkcji jaką pełni.

Z punktu widzenia omawianej sytuacji istotne znaczenie ma również art. 14 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zgodnie z którym: "w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych." Przepis ten ma zastosowanie w naszym mieście. W Ostrołęce obowiązuje bowiem, uchwała Nr 126/XIII/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 02 lipca 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrołęki w miejscach publicznych. Uchwała ta ten praktycznie w całości pokrywa się z przepisami w/w ustawy, wskazuje bowiem wyliczenie ulic na których obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych. W uchwale wskazano tylko jeden dodatkowy zapis dotyczący zakazu spożywania alkoholu na obszarze leśnym w rejonie ulic Agatowej, Bursztynowej i Platynowej. Uchwała w żadnej mierze nie odnosi się w swojej treści do wału przeciwpowodziowego.

Konkludując, mając na uwadze powyższe przepisy prawa należy zgodzić się z poglądem wyrażonym w przywołanym już orzeczeniu Sądu Rejonowego, że wał przeciwpowodziowy nie jest miejscem zabronionym w rozumieniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również w rozumieniu uchwały Rady Miejskiej w Ostrołęce, dlatego też spożywanie alkoholu na wskazanym odcinku nie stanowi wykroczenia.

Pozdrawiam

adw. Paweł Niewiadomski


« Powrót