"Audemus iura nostra defendere"

Adwokat

Paweł Niewiadomski

Honorarium

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, wartości przedmiotu sprawy.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy każdorazowo doliczyć kwotę należnego podatku od towarów i usług (aktualnie 23 % VAT).

Kancelaria adwokacka swoim klientom oferuje system ustalania wynagrodzenia, obejmujący trzy główne systemy rozliczeń:

  1. honorarium ryczałtowe - w którym wysokość wynagrodzenia określona jest z góry w jednolitej kwocie (uiszczane jest odpowiednio za etap postępowania przed Sądem I, Sądem II instancji lub po uprawomocnieniu się wyroku, postępowania wykonawczego oraz przed Sądem Najwyższym);
  2. honorarium według stawek godzinowych - gdzie wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia (uiszczana jest na podstawie zestawienia czynności podejmowanych przez adwokata w konkretnej sprawie, na każdym jej etapie);
  3. honorarium z premią za sukces (success fee) - w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych i egzekwowaniem należności oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia - wynagrodzenie kancelarii, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń, może składać się z dwóch elementów: wynagrodzenia podstawowego, najczęściej ryczałtowego i wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces. Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. W systemie tym należność wyjściowa za przyjęcie sprawy do prowadzenia jest odpowiednio zredukowana. Opłaty sądowe, skarbowe oraz dodatkowe koszty związane z prowadzoną sprawą pokrywa Klient.

Koszt ustnej porady prawnej zależy od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania problemu prawnego. W przypadku zlecenia kancelarii prowadzenia sprawy przed sądem ( udzielenia pełnomocnictwa oraz zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych) wynagrodzenie za udzieloną wcześniej poradę prawną zaliczane jest na poczet honorarium ryczałtowego.

Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy kancelaria każdorazowo informuje Klienta o kosztach związanych z jej prowadzeniem. Wówczas wszelkie ustalenia finansowe są dla Klienta jasne i nie stanowią dla niego zaskoczenia na żadnym etapie.

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów delegacji.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.